Disclaimer

Deze website en alle onderdelen afzonderlijk daarvan zijn en blijven volledig eigendom van Zilvertron B.V. Het is niet toegestaan om de website en/of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren en/of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zilvertron.
Het gebruiken van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart.

Aansprakelijkheid

Op de website getoonde informatie wordt door Zilvertron met constante zorg en aandacht samengesteld, aangepast en/of verder aangevuld. Het is mogelijk dat gepubliceerde gegevens onverhoopt toch onvolledig en/of onjuist zijn. Zilvertron behoudt zich derhalve het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving vooraf en/of achteraf door te voeren.
Zilvertron is in geen enkele vorm aansprakelijk voor beslissingen en/of handelingen, welke door de gebruiker zijn genomen en/of mogelijk nog worden genomen op basis van de op deze site verstrekte informatie en/of gegevens.
Zilvertron is noch verantwoordelijk voor fouten en/of vergissingen; (mogelijk) geleden directe-, indirecte- en/of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid en/of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden- en/of verspreiden van informatie en/of data d.m.v. het gebruik en/of bezoek van deze website. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites welke niet door Zilvertron worden onderhouden, zullen te allen tijde worden afgewezen.
De op deze website geplaatste ‘quick links’ naar websites van derden, welke (mogelijk) interessant (zouden) kunnen zijn voor de bezoeker, zijn puur informatief van aard. Zilvertron is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en/of het gebruik van deze websites door de bezoeker.